• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De school heeft een Medezeggenschapsraad bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten.
Hoofdtaken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad:
1. Handelen in het belang van de school c.q het onderwijs en daarmee in het belang van de kinderen.
2. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van de school.
3. Advisering inzake voorgenomen vaststelling c.q. wijzigingen van beleid.
4. Verlenen van instemming inzake uitvoering en voorgenomen vaststelling c.q. wijzigingen van beleid.
Van alle vergaderingen van de Medezeggenschapsraad kunnen ouders / verzorgers de agenda en de notulen opvragen bij de voorzitter.
De zittingsperiode van de leden van de Medezeggenschapsraad is drie jaar. De MR bestaat uit de volgende leden:
- Wybren Visser (namens ouders)
- Therese Hettinga (namens ouders)
- Patrick de Vries (namens het team, tevens voorzitter)
- Susan Potma (namens het team)  

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl